02126602776 - 02122645890

09213602690

دمای مرطوب تهران

دمای مرطوب شهرهای ایران

دمای مرطوب شهر های ایران به عنوان یک پارامتر مهم جهت طراحی برج خنک کننده در محاسبه گر بالا ارائه…