دمای مرطوب شهرهای ایران
دمای مرطوب شهرهای ایران

دمای مرطوب شهرهای ایران

دمای مرطوب شهر های ایران به عنوان یک پارامتر مهم جهت طراحی برج خنک کننده در محاسبه گر بالا ارائه گردید است که بیش از 450 شهر ایران را شامل می شود. این اطلاعات از ایستگاه های هواشناسی سراسر کشور ایران به دست آمده است. کشور ایران در بخش گرم و خشک خاورمیانه قرار دارد و از نظر بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک است

6 دیدگاه

پایان محتوا

صفحات بیشتری برای بارگیری وجود ندارد