02126602776 - 02122645890

09213602690

دمای خشک و مرطوب تهران

دمای خشک شهرهای ایران

دمای خشک شهر های ایران به عنوان یک پارامتر طراحی تجهیزات سرمایش در این محاسبه گر ارائه گردید است که…