02126602776 - 02122645890

09213602690

دبی آب در کولینگ تاور

دبی آب در برج خنک کننده

دبی آب در برج خنک کننده به معنی مقدار حجم آب در گردش در برج خنک کننده در واحد زمان…