02126602776 - 02122645890

09213602690

تست برج خنک کننده

تست عملکرد برج خنک کننده

تست عملکرد برج خنک کننده فقط بوسیله اندازه گیری دمای ورود و خروج آب، اندازه گیری دبی آب و اندازه…