02126602776 - 02122645890

09213602690

برج خنک کننده دلتا تی

انواع برج خنک کننده

انواع برج خنک کننده از لحاظ مسیر جریان آب و هوا، نوع و نحوه ساخت و روش انتقال حرارت تقسیم…