02126602776 - 02122645890

09213602690

برج خنک کننده جریان طبیعی

برج خنک کننده جریان طبیعی

برج خنک کننده جریان طبیعی برج خنک کننده ای است که جریان هوا در آن به دلیل اختلاف چگالی بین…