02126602776 - 02122645890

09213602690

آب جبرانی برج خنک کننده

محاسبه مصرف آب برج خنک کننده

محاسبه گر بالا بر اساس شش پارامتر مقدار مصرف آب در برج خنک کننده را محاسبه می نماید، دمای خروج…