قطر پولی فن با دور 350 دو بر دقیقه

قطر پولی فن با دور 350 دو بر دقیقه