تخلیه زیرآب برج خنک کننده از قسمت آب گرم

تخلیه زیرآب برج خنک کننده از قسمت آب گرم به میزان 1 تا 2 درصد افزایش راندمان برج خنک کن و سیستم تهویه مطبوع را به دنبال خواهد داشت.