بررسی توان الکتروموتور برج خنک کننده و تقویت فن

برای بررسی توان الکتروموتور برج خنک کننده و تقویت فن،زاویه بلیدها را افزایش داده و یا به تعداد پره‌های آن اضافه می‌کنند و یا دور آن را بالا می‌برند.