فرمول دبی سطوح

از فرمول دبی سطوح در کاربرد واقعی سطوح، فرمول زیر استفاده می‌شود.