تبخیر آب در برج خنک کننده

تبخیر آب در برج خنک کننده (Evaporation)، مقدار آبی است که درهنگام فعالیت کولینگ تاور تبخیر و به صورت بخار آب از دستگاه خارج می‌گردد.