ویژگی‌های چوب اشباع برج خنک کننده

چوب اشباع برج خنک کننده، چوبی که تحت شرایط و فرآیندی خاص به حالت اشباع رسیده و در برج خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد.