برج خنک کننده جریان مکانیکی

برج خنک کننده جریان مکانیکی از یک یا چند پروانه برای به جریان درآوردن هوا استفاده می‌نماید که این برج از عملکرد پایداری برخوردار بوده و کمتر تحت تأثیر باد و شرایط محیطی قرار می‌گیرد.