از سرویس خارج کردن برج خنک کننده

از سرویس خارج کردن برج خنک کننده