نمودار طراحی برج خنک کننده

طراحی برج خنک بر اساس نمودار برج خنک کننده انجام می‌شود.