محاسبه میزان راندمان برج خنک کننده

محاسبه میزان راندمان برج خنک کننده بر طبق نمودار می‌باشد.