روش انتخاب برج خنک کننده

روش انتخاب برج خنک کننده از طریق نرم افزار طراحی از طریق وارد کرد چهار پارامتر اصلی دمای آب ورود و خروج به کولینگ تاور و حداکثر دمای مرطوب برج خنک کننده به سانتیگراد انجام می‌شود.