واتر لگ در انتخاب پمپ برج خنک کننده

نقش واتر لگ در انتخاب پمپ برج خنک کننده به این صورت است که هر چه واتر لگ به برج خنک‌کننده نزدیک باشد، میزان برگشت کمتر است.