نکات مهم انتخاب پمپ کولینگ تاور

از نکات مهم انتخاب پمپ کولینگ تاور این است که باید دقت شود که هیچگونه اختلاف فشار ناگهانی میان برج و مکش پمپ بوجود نیاید که در این صورت هوا وارد پمپ شده و شفت آن را از بین می برد.