پکینگ برج خنک کننده

پکینگ برج خنک کننده با ایجاد حداکثر سطح و زمان تماس میان آب و هوا باعث تبخیر و خنک شدن آب می شود.