نصب کولینگ تاور

نصب کولینگ تاور، عبارت است از مجموعه اقدامات شامل اتصال و آماده‌سازی قطعات و تجهیزات دستگاه برج خنک‌ کننده جهت کارکرد و فعالیت صحیح.