الکتروموتور برج‌های خنک کننده

الکتروموتور برج‌های خنک کننده، نیروی الکتریکی را به حرکت دورانی تبدیل می‌کند و پروانه را به دوران درآورده موجب ایجاد جریان هوا درون برج خنک کننده می‌شود.