قطره گیر برج خنک کننده

قطره گیر برج خنک کننده قطرات را هنگام خروج از برج خنک کننده به دام می اندازد و آن ها را به داخل دستگاه باز می گرداند.