برج های خنک کننده

برج‌ های خنک‌ کننده دستگاه‌هایی هستند که بر اساس تبخیر کار می‌کنند.