برج خنک کننده

برج‌های خنک‌ کننده دستگاه‌هایی هستند که بر اساس تبخیر کار می‌کنند.