معادله لوئیس در برج خنک کننده

معادله لوئیس در برج خنک کننده جهت بررسی محاسبات برج خنک کننده آورده شده است.