رابطه اصلی در برج خنک کننده

رابطه اصلی در برج خنک کننده جهت بدست آوردن محاسبات برج خنک کننده است.