نصب اشتباه شیر سه راهه مختلط بای پاس

نصب اشتباه شیر سه راهه مختلط بای پاس موجب عملکرد غیرپایدار پمپ و تغییر زیاد دبی آب در کندانسور می‌شود.