قانون کاهنده دور

قانون کاهنده دور یعنی برای تطبیق دور موتور بالای این الکتروموتورها با نیاز واقعی، باید از قطعات تکمیلی مانند گیربکس یا سیستم کاهنده دور تسمه و پولی استفاده شود.