شماتیک برج خنک کن مدار بسته

در برج خنک کن مدار بسته، آب سیستم با هوا در تماس نبوده و در نتیجه تبخیر انجام نشده و ناخالصی وارد آن نمی‌شود.