برج خنک کننده جریان طبیعی

در برج خنک کننده جریان طبیعی، آب در داخل آن فقط اسپری می‌شود و هوا هم به صورت طبیعی جریان پیدا می‌کند. این برج فاقد پروانه است.