انواع برج خنک کننده بر اساس جریان هوا

انواع برج خنک کننده بر اساس مسیر جریان آب و هوا، نحوه ساخت و روش انتقال حرارت تقسیم بندی می‌شوند.